GDPR                                               


Den 25 maj 2018 ersattes PUL, Personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen, mer känd nu som GDPR (General Data Protection Regulation). Förordningen berör alla företag som på något sätt behandlar personuppgifter som namn, adresser, telefonnummer, mailadresser, IP-nummer och i vissa fall bilder. Detta kommer att innebära en del förändringar och syftet är att stärka dina personliga rättigheter.


Vi som elhandelsbolag är enligt Dataskyddsförordningen och annan lämplig lag personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som det behandlar.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, syftet med en sådan behandling är för att vi ska kunna ingå och ha ett affärsmässigt avtal med dig eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som tillkommer oss.


Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är för att kunna ha ett affärsmässigt avtal med dig som kund. Dina personuppgifter kan komma att behandlas av oss så länge vi har skyldighet enligt lag (t.ex fakturalagen). Som kund har du rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att att vi ska begränsa behandlingen, för att göra invändningar eller under vissa förutsättningar, begära radering av dina uppgifter. Personuppgifterna kan även komma att lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag, koncernföretag eller försäkringsbolag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU eller i tredje part.


Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.


Personuppgiftsansvarig hos oss på Ce-Ce Elservice nås på mailadress: gdpr[at]cece.se

Läs mer om dataskyddslagen och dina rättigheter på www.datainspektionen.se