Priser och villkor

Våra kompetenta elektriker har bred kunskap och vi arbetar under svenska regler och bestämmelser för att uppnå högsta elsäkerhet. Du kan laddda ner våra priser och villkor här. Moms tillkommer. Önskar du en offert kan du skicka ett mail till info@cece.se

Ansökan om ROT-avdrag

Du kan ladda ner en ROT-ansökningsblankett med våra villkor och priser här när du beställer ditt elarbete.

ROT-avdrag

Som ROT-arbeten räknas; reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger (fritidshus, hus och bostadsrätt).


Vi hanterar ROT-avdraget med skattemyndigheten.


Skattereduktion för arbete gällande hus/fastighet medges med 30% arbetskostnaden och med högst 50 000 sek per person och år.


Är man 2 personer som äger fastigheten, så är alltså avdraget 100 000 kr.

Mer information om hus-/ROT-arbete på Skatteverkets hemsida.

Ta mig till skatteverkets hemsida

Elanslutning

Nedgrävning av ledningar för elektricitet ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att elektriciteten är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.


Elarbeten småhus

El-arbeten som utförs i bostaden ger rätt till skattereduktion. Exempel på el-arbeten som ger rätt till skattereduktion är installation, byte och komplettering av el-central (proppskåp), modernisering av el, och extra vägguttag.


Elarbeten Bostadsrätt

El-arbeten som utförs i bostadsrätt ger rätt till skattereduktion förutsatt att el-arbetet utförs i lägenheten och är sådant arbete som bostadsrättsinnehavaren själv svarar för enligt stadgarna. Exempel på

el-arbeten som kan ge rätt till skattereduktion är installation, byte och komplettering av el-central (proppskåp), modernisering av el, och extra vägguttag.


Om en eventuell tvist mellan kund och företaget skulle uppstå är vi som företag skyldiga att infomera kund följande:

Vi medverkar till att lösa en eventuell tvist vid Allmäna reklamationsnämnden om en konsument väljer att påkalla sådan tvistlösning. Allmäna reklamationsnämnden prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas. Beslutet är en rekommendation och inte tvingande. Webadress och postadress är

Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se